Regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN APLIKACJI

Aplikacja BUBAA składa się z aplikacji dostępnej na urządzeniach mobilnych oraz z serwisu webowego (strony internetowej), dzięki którym Użytkownik może kupować i sprzedawać różnego rodzaju produkty. Naszym celem jest udostępnienie platformy sprzedażowej, na której Usługobiorcy mogą prezentować oferty dotyczące produktów, a zainteresowani kupnem mogą kupić określone produkty.

W Aplikacji występują podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy - osoby korzystające z Aplikacji i wystawiające swoje Produkty (Sprzedawcy) albo zamierzające dokonać zakupu Produktu (Kupujący). W takim przypadku sama Umowa Sprzedaży zawierana jest między zainteresowanymi stronami, za pośrednictwem Aplikacji, jednak bez naszego udziału.

Udostępniamy zatem za pomocą Aplikacji odpowiednie środki i narzędzia techniczne do zawarcia Umowy Sprzedaży przez Usługobiorców, jednak nie jesteśmy w takim przypadku stroną zawartej Umowy, co oznacza, że prawa i obowiązki z niej wynikające (przede wszystkim dostarczenie Produktu i dokonanie zapłaty) ciążą na Usługobiorcach będących stroną tej Umowy.

Aplikacja umożliwia również wystawianie Ogłoszeń. Zawarcie ewentualnej umowy dotyczącej przedmiotu Ogłoszenia pomiędzy Użytkownikiem będącym Ogłoszeniodawcą, a Użytkownikiem zainteresowanym danym Ogłoszeniem, następuje każdorazowo już poza Aplikacją i bez udziału Usługodawcy.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji BUBAA przez jej Użytkowników, w tym warunki licencyjne oraz politykę prywatności. Aplikacja BUBAA chroniona jest przepisami prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej oraz innymi właściwymi, bezwzględnie wiążącymi przepisami polskiego prawa. Korzystanie z aplikacji BUBAA możliwe jest na warunkach licencyjnych określonych w Regulaminie.

Formuła niniejszego Regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Aplikacji. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez Usługobiorcę o korzystaniu z BUBAA, regulują w szczególności zasady korzystania z Aplikacji, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Aplikacji


1) O NAS

 1. Właścicielem aplikacji BUBAA jest BUBAA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Tychach (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Henryka Dąbrowskiego 43/121, 43-100 Tychy); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000938901; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 6 500 zł; NIP: 5342643577; REGON: 389990314, adres poczty elektronicznej: kon[email protected] oraz numer telefonu kontaktowego: +48 501-478-744.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji BUBAA przez jej Użytkowników, w tym warunki licencyjne oraz politykę prywatności.
 3. W zakresie dostawy przesyłką paczkomatowa, zastosowanie mają dodatkowo właściwe regulaminy operatora logistycznego dostępne pod adresem internetowym: https://inpost.pl/regulaminy.

2) DEFINICJE

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. APLIKACJA, APLIKACJA BUBAA – aplikacja mobilna (oprogramowanie na urządzenia mobilne wraz z elementami niebędącymi programem komputerowym w rozumieniu Prawa Autorskiego, ale stanowiącymi jego integralną część) umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z niej na urządzeniu mobilnym oraz serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym https://bubaa.pl/, korzystanie z których objęte jest niniejszym Regulaminem.
  2. BLOG – Usługa Elektroniczna, internetowy blog dostępny w wersji webowej Aplikacji i prowadzony przez Usługodawcę dla wszystkich odwiedzających stronę internetową Aplikacji.
  3. CENNIK – cennik korzystania z odpłatnych funkcjonalności Aplikacji przez Usługobiorców oraz prowizji pobieranych tytułem Umowy Sprzedaży.
  4. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  5. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – funkcjonalność Konta, interaktywny formularz dostępny w Aplikacji umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktu.
  6. GOŚĆ – Użytkownik, który nie posiada Konta albo korzystający z Aplikacji bez zalogowania do Konta.
  7. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  8. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Aplikacji, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach, wystawionych Produktach, zawartych Umowach Sprzedaży oraz o innych działaniach w ramach Aplikacji.
  9. KOSZYK – Usługa Elektroniczna, mechanizm umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie do niego Produktu lub Produktów.
  10. KUPUJĄCY – Usługobiorca, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Aplikacji.
  11. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o nowościach w Aplikacji.
  12. OGŁOSZENIODAWCA – Użytkownik zamieszczający Ogłoszenie w Aplikacji.
  13. POLITYKA PRYWATNOŚCI – załącznik numer 2 do niniejszego Regulaminu określający zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Usługodawcę, dostępny w Aplikacji.
  14. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
  15. PRODUKT – dostępna w Aplikacji rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
  16. REGULAMIN – niniejszy regulamin Aplikacji BUBAA.
  17. SPRZEDAWCA – Usługobiorca będący osobą fizyczna zawierającą z Kupującym Umowę Sprzedaży w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową Sprzedawcy, ani Kupującego.
  18. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Kupującym a Sprzedawcą za pomocą Aplikacji. Umowa Sprzedaży zawierana jest zgodnie z uprzednio złożonym Zamówieniem na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie.
  19. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Aplikacji zgodnie z Regulaminem.
  20. UŻYTKOWNIK/USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
  21. USŁUGODAWCA – BUBAA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Tychach (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Henryka Dąbrowskiego 43/121, 43-100 Tychy); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000938901; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 6 500 zł; NIP: 5342643577; REGON: 389990314, adres poczty elektronicznej: [email protected].
  22. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  23. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia lub za pośrednictwem Koszyka i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

3) O APLIKACJI BUBAA

 1. BUBAA jest platformą handlową umożliwiającą Sprzedawcom wystawianie ofert sprzedaży Produktów i zawieranie Umów Sprzedaży między Sprzedawcą i Kupującym, a także dodawania przez Użytkowników postów zakupowych, w których Użytkownicy mogą zaprezentować kupowane przez siebie Produkty. Stronami Umowy Sprzedaży jest z jednej strony Kupujący, a z drugiej Sprzedawca, którym jest samodzielnym podmiotem trzecim w stosunku do Usługodawcy.
 2. Sprzedawcy mogą zawierać Umowy Sprzedaży wyłączenie jako osoby prywatne nieprowadzące w tym zakresie działalności gospodarczej – w konsekwencji Kupujący nie posiada statusu konsumenta w zakresie Umów Sprzedaży.
 3. Aplikacja umożliwia również wystawianie Ogłoszeń. Zawarcie ewentualnej umowy dotyczącej przedmiotu Ogłoszenia pomiędzy Użytkownikiem będącym Ogłoszeniodawcą, a Użytkownikiem zainteresowanym danym Ogłoszeniem, następuje każdorazowo już poza Aplikacją i bez udziału Usługodawcy. Ogłoszenia mogą być wystawiane równie przez Użytkowników prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przedmiotu Ogłoszenia, a także będących osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 4. Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie i obowiązany jest je świadczyć bez wad. Usługodawca jest również odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie Umowy Sprzedaży, w której sam występuje w roli Sprzedawcy.

4) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI BUBAA

 1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego uruchomienia i korzystania z wersji mobilnej Aplikacji: (1) tablet, smartfon lub inne urządzenie mobilne z aktywnym dostępem do Internetu; (2) system operacyjny Android w wersji 6.0 lub wyższej. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego uruchomienia i korzystania z Aplikacji w wersji webowej: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari; Microsoft Edge; (3) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. Dodatkowo do utworzenia Konta w Aplikacji niezbędne jest posiadanie adresu poczty elektronicznej oraz dostępu do poczty elektronicznej lub konta w serwisie Facebook.com.
 3. Korzystać z Aplikacji na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Użytkownik. Niektóre funkcjonalności aplikacji mogą być dostępne wyłącznie dla Użytkowników posiadających Konto.
 4. Gość może korzystać z Aplikacji jedynie w ograniczonym zakresie – Gość może dowolnie przeglądać Produkty zamieszczone w Aplikacji. W szczególności Gość nie jest uprawniony do składania Zamówień, wystawiania Produktów, zamieszczania Ogłoszeń oraz zawierania Umów Sprzedaży.
 5. Użytkownik może korzystać z Aplikacji zgodnie z jej z przeznaczeniem. Szczegółowy opis funkcjonalności Aplikacji, w tym Konta i zasad jej działania dostępny jest w Regulaminie oraz w ramach Aplikacji.
 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Aplikacji w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w okresie, w celach i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Aplikacji, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Aplikacji narzędzi analitycznych. Korzystanie z Aplikacji jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Aplikacji jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

5) WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Aplikacja w wersji mobilnej jest dostępna do pobrania w serwisach oraz aplikacjach Google Play. Aplikacja w wersji webowej jest dostępna na stornie internetowej https://bubaa.pl/.
 2. Pobranie oraz korzystanie z podstawowej wersji Aplikacji jest bezpłatne, z zastrzeżeniem, że koszty transmisji danych podczas pobierania i korzystania z Aplikacji pokrywa Użytkownik Aplikacji we własnym zakresie na podstawie umowy zawartej z podmiotem świadczącym tego typu usługi. Umowy Sprzedaży zawierana za pośrednictwem Aplikacji mają charakter odpłatny. W Aplikacji są dostępne ponadto odpłatne funkcjonalności.
 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Aplikacji w wersji mobilnej jest uprzednie pobranie oraz zainstalowanie Aplikacji. W celu korzystania z Aplikacji w wersji webowej, należy przejść do strony internetowej https://bubaa.pl/.
 4. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest przez czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestać korzystania z Aplikacji poprzez jej samodzielne odinstalowanie lub usunięcie ze swojego urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi danego urządzenia albo poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej. Odinstalowanie lub usunięcie wersji mobilnej Aplikacji ze swojego urządzenia nie powoduje usunięcia Konta – w celu jego usunięcia Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny przesłać Usługodawcy stosowne żądanie, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej na adres: [email protected].

6) USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W APLIKACJI

 1. Korzystać z Aplikacji na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Usługobiorca może korzystać w Aplikacji z następujących Usług Elektronicznych:
  1. Formularz Zamówienia
  2. Koszyk
  3. Konto
  4. Newsletter
  5. Wiadomości
  6. Blog
 3. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorców jest bezpłatne, chyba że w Aplikacji wskazano inaczej.
 4. Funkcjonalności Aplikacji w wersji mobilnej i w wersji webowej mogą się nieznacznie różnić.

7) WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA

 1. Utworzenie Konta w Aplikacji jest warunkiem koniecznym dla uzyskania możliwości wystawiania ofert sprzedaży Produktów oraz Ogłoszeń, a także składania Zamówień.
 2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej – w tym momencie jest zawierana umowa o korzystanie z Konta pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: login, adres poczty elektronicznej oraz hasło. Zalogowanie się na Konto jest również możliwe z pominięciem powyższego procesu, z użyciem danych logowania do Konta Google lub Facebook Użytkownika.
 3. W przypadku Użytkownika mającego Konto, który jest Sprzedawcą, częścią Konta jest profil Użytkownika widoczny dla wszystkich Użytkowników Aplikacji. Profil Użytkownika zawiera informacje o Sprzedawcy udostępnione przez niego a także m.in. informacje o tym, jakie Produkty sprzedaje aktualnie Użytkownik.
 4. Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.
 5. Usługa Elektroniczna Konto Usługobiorcy świadczona jest przez czas nieoznaczony i nieodpłatnie. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili (jednak nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia zawarcia przez danego Usługobiorcę ostatniej Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Aplikacji lub wygaśnięcia ostatniego zamieszczonego przez Usługobiorcę Ogłoszenia) i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez skorzystanie z odpowiednich ustawień Konta w Aplikacji albo poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].

8) WARUNKI WYSTAWIANIA PRODUKTÓW

 1. Jedną z możliwości Konta w Aplikacji jest wystawienie oferty sprzedaży Produktów, które następnie będą widoczne w Aplikacji dla wszystkich odwiedzających Aplikację. Wystawienie oferty Produktu możliwe jest poprzez skorzystanie z formularza wystawienia oferty Produktu dostępnego w odpowiedniej zakładce Aplikacji – jego wypełnienie możliwe jest po zalogowaniu się na swoje Konto w Aplikacji. W zależności od rodzaju Produktu wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe oraz fakultatywnie innych możliwych do podania w formularzu i kliknięcie pola „Dodaj” – z tą chwilą oferta Produktu zostaje wystawiona w Aplikacji.
 2. Oferta sprzedaży powinna zawierać wymagane prawem informacje, w szczególności powinna określać:
  1. główne cechy Produktu;
  2. cenę Produktu wraz z podatkami, a także jeżeli występują – opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz inne koszty, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia;
  3. sposób i termin zapłaty;
  4. sposób i termin dostawy.
 3. W przypadku dodania przez Sprzedawcę przy wystawianiu oferty możliwości dostawy do paczkomatu, cena dostawy jest ustalona z góry przez Usługodawcę i jest widoczna dla Kupującego przez złożeniem Zamówienia.
 4. Oferta sprzedaży Produktu w Aplikacji ma charakter wiążący dla Sprzedawcy, który ją złożył, z zastrzeżeniem, że może ją wycofać lub zmienić do momentu jej przyjęcia przez Kupującego i zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. W przypadku skutecznego zawarcia Umowy Sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą za pośrednictwem Aplikacji Kupujący, w terminie do 1 godziny od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, jest obowiązany do zapłaty prowizji w wysokości wskazanej Kupującemu przed zamieszczeniem Oferty. Płatność jest możliwa za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo wezwania Sprzedawcy do zmiany lub usunięcia oferty Produktu, gdy narusza niniejszy Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa z podaniem przyczyny, a w razie bezskutecznego wezwania – do usunięcia danej oferty Produktu, co nie narusza już złożonych Zamówień i zawartych Umów Sprzedaży mających za przedmiot ten Produkt.
 7. Sprzedawca wystawiający ofertę Produktu obowiązany jest zamieszczać w Aplikacji jedynie informacje prawdziwe, rzetelne i niewprowadzające w błąd.
 8. Sprzedawca wystawiający Produkt obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków oferty sprzedaży Produktu. Wystawienie Produktu na sprzedaż powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar jego sprzedaży przez Sprzedawcę. Oferta Produktu, jej przedmiot i opis powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich.
 9. Sprzedawca jest obowiązany nie wystawiać więcej niż jeden raz w trakcie trwania oferty tego samego Produktu.
 10. Wystawienie oferty Produktu (w tym jej przedmiot i opis) przez Sprzedawcę nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego i praw osób trzecich. Zabronione jest wystawienie przez Sprzedawcę ofert sprzedaży dotyczących dóbr i usług wskazanych w załączniku nr 1 do Regulaminu (produkty zakazane).
 11. Sprzedawca obowiązany jest do niezamieszczania w ramach oferty Produktu (w tym także poprzez zdjęcia) oraz w ramach wiadomości przesyłanych między Usługobiorcami dotyczących przedmiotu i warunków oferty Produktu treści bezprawnych, danych kontaktowych umożliwiających kontakt ze Sprzedawcą poza Aplikacją oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów lub podmiotów konkurencyjnych wobec Aplikacji, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich serwisów internetowych lub podmiotów.

9) PŁATNOŚCI W APLIKACJI

 1. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi odpłatne funkcjonalności Aplikacji, w tym, na przykład:
  1. Zawieranie Umów Sprzedaży – płatne przez Kupującego w formie prowizji procentowej z określoną kwotą minimalną prowizji.
  2. Lepsze pozycjonowanie Produktu w Aplikacji – płatne przez Sprzedającego w formie prowizji kwotowej.
  3. Publikowanie Ogłoszenia w Aplikacji – płatne przez Ogłoszeniodawcę w formie prowizji kwotowej.
 2. Szczegóły odpłatnych funkcjonalności Aplikacji wraz z ich kosztem oraz czasem trwania wskazane są w Cenniku oraz przed skorzystaniem z odpłatnych funkcjonalności Ogłoszenia przez Usługobiorcę.
 3. Użytkownik może uzyskać dostęp do odpłatnych funkcjonalności/dokonać odpłatnej czynności po wykupieniu jednej lub więcej wybranych przez siebie funkcjonalności.
 4. Usługodawca umożliwia Usługobiorcom dokonywanie płatności na poniższych warunkach.
  1. Opłata dokonywana jest zawsze z góry i przed aktywowaniem odpłatnych funkcjonalności/ dokonaniem odpłatnej czynności przez Użytkownika. Wysokość opłat oraz jej rodzaje są wskazane w Cenniku oraz każdorazowo przed wykupieniem odpłatnych funkcjonalności.
  2. Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności: płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.
  3. Termin płatności – Usługobiorca jest obowiązany dokonać płatności niezwłocznie po kliknięciu pola akcji potwierdzającego chęć skorzystania z odpłatnej funkcjonalności nie później jednak niż w ciągu 1 godziny od chwili jej zawarcia.
 5. Aktywacja przez Usługodawcę odpłatnej funkcjonalności następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili zaksięgowania płatności tytułem tej funkcjonalności, w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży jest ona zawierana natychmiastowo.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej umowy o korzystanie z odpłatnych funkcjonalności następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu w Aplikacji oraz (2) przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail po dokonaniu płatności. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Usługodawcy.

10) WARUNKI ZAWARCIA I REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym i Sprzedawcą za pomocą Aplikacji ma następujący przebieg:
 1. Sprzedawca w ramach swojego Konta wystawia ofertę sprzedaży Produktu mogącego być przedmiotem Umowy Sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. W odpowiedzi na wystawioną ofertę Kupujący składa Zamówienie (przyjmuje ofertę Sprzedaży) za pomocą Formularza Zamówienia lub Koszyka dostępnego w Aplikacji – złożenie Zamówienia następuje w momencie kliknięcia przez Kupującego pola akcji w Formularzu Zamówienia lub Koszyku – w tym momencie zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą.

Potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży następuje poprzez umieszczenie informacji na stronie Aplikacji, w odpowiedniej zakładce Konta Kupującego i Sprzedawcy oraz dodatkowo potwierdzenie zostaje przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Kupującego i Sprzedawcę. W powyższy sposób następuje również utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży.

 1. Alternatywnie, Kupujący może za pomocą odpowiedniej funkcjonalności Aplikacji, zaproponować sprzedawcy inną cenę Produktu niż wskazana przez Sprzedawcę. Jeżeli Sprzedawca wyrazi zgodę na proponowaną przez Kupującego cenę, Kupujący może następnie złożyć zamówienie na Produkt w uzgodnionej cenie.
 2. Koszyk – Kupujący może skorzystać z Koszyka w celu złożenia Zamówienia. Koszyk umożliwia dodanie do niego jednego lub więcej Produktów od jednego lub więcej Sprzedawców. W przypadku Zamówienia obejmującego więcej niż jeden Produkt:
  1. Kupujący płaci jedną, łączną kwotę prowizji.
  2. W przypadku zakupu jednorazowo poprzez Koszyk od co najmniej jednego Sprzedawcy dwóch lub więcej Produktów, Kupujący przed złożeniem Zamówienia zostaje przekierowany do ekranu "Zapytaj o dostawę" - po jego kliknięciu proces potwierdzenia dostawy odbywa się w module Wiadomości, gdzie tam Sprzedawca dostaje informację o tym, że Kupujący chce od niego kupić dwie lub więcej rzeczy i jest obowiązany w ciągu 36 godzin potwierdzić formę wspólnej dostawy dla wszystkich Produktów albo wskazać, że oferta w całości lub w części jest nieaktualna. W przypadku braku potwierdzenia, oferta w całości jest oznaczana jako nieaktualna i zostaje wycofana ze sprzedaży w Aplikacji.
  3. W zakresie w jakim oferta jest nieaktualna nie jest możliwie dokończenie procesu składania Zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży.
  4. Kupujący otrzymuje automatyczną wiadomość o możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży lub o braku aktualności oferty lub jej części. W zakresie w jakim Sprzedawca oznaczył ofertę jako aktualną Kupujący może dokończyć proces składania Zamówienia po kliknięciu w otrzymanej wiadomości przycisku "Przejdź do koszyka i dokończ zakupy”. Dokończenie proces składania Zamówienia jest udostępniane wyłącznie w przypadku zakończenia procesu opisanego pkt. 10.3.b w stosunku do wszystkich Sprzedawców, których Produkty znajdują się w koszyku Kupującego.
  5. Jeśli w trakcie procesu potwierdzania wspólnej dostawy Kupujący lub Sprzedawca dokonał zmian w ofercie Produktów znajdujących się w Koszyku ( w tym np. zmienił cenę Produktu, zmienił formę dostawy, usunął Produktów ze sprzedaży, Kupujący zaproponował inną cenę) przez co będący w toku proces potwierdzenia dostawy musi zostać przerwany, Kupujący musi go wznowić w swoim Koszyku od początku.
 3. Z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży Sprzedawca otrzymuje automatycznie dane kontaktowe Kupującego podane przez niego dobrowolnie w ramach jego Konta.
 4. Po zawarciu Umowy Sprzedaży dalszy tok postępowania Kupującego i Sprzedawcy wynika z obowiązujących przepisów prawa – Sprzedawcy jest obowiązany przede wszystkim do wydania Produktu, a Kupujący obowiązany jest do zapłaty ustalonej ceny. W przypadku dostawy do paczkomatu, koszt dostawy jest płatny przez Kupującego Usługodawcy, razem z prowizją.
 5. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego za zadeklarowaną lub potwierdzoną formę i cenę dostawy.

11) ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ W APLIKACJI BUBAA

 1. Ogłoszenia zamieszczane przez Użytkownika stają się widoczne dla wszystkich Użytkowników korzystających z Aplikacji BUBAA.
 2. Zawarcie ewentualnej umowy dotyczącej przedmiotu Ogłoszenia pomiędzy Użytkownikiem będącym Ogłoszeniodawcą, a Użytkownikiem zainteresowanym danym Ogłoszeniem, następuje każdorazowo już poza Aplikacją i bez udziału Usługodawcy. Ogłoszenia mogą być wystawiane równie przez Użytkowników prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przedmiotu Ogłoszenia, a także będących osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Zamieszczenie Ogłoszenia w Aplikacji BUBAA jest odpłatne. Usługodawca może dodatkowo udostępniać nieobowiązkowe, odpłatne funkcjonalności Ogłoszeń. Warunki odpłatności wskazano w pkt. 9 Regulaminu. Usługodawca może czasowo udostępniać możliwość bezpłatnego dodawania Ogłoszeń.
 4. Szczegółowe informacje o dostępnych formach odpłatności Ogłoszeń wraz z ich cenami oraz czasem trwania, w razie ich wprowadzenia, wskazane będą we właściwym Cenniku oraz w trakcie dodawania Ogłoszenia.
 5. Zamieszczenie Ogłoszenia możliwe jest poprzez skorzystanie z interaktywnego formularza dostępnego w Aplikacji – jego wypełnienie możliwe jest po zalogowaniu się na Konto Użytkownika. W zależności od rodzaju Ogłoszenia wymagane jest podanie przez Użytkownika danych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe (w tym w szczególności opisu usługi), wybranie czasu trwania Ogłoszenia oraz kliknięcie pola akcji – z tą chwilą Ogłoszenie zostaje opublikowane w Aplikacji.
 6. Ogłoszenie widoczne w Aplikacji wygasa wraz z upływem terminu na jaki zostało wystawione zgodnie z Cennikiem albo z chwilą jego wcześniejszego usunięcia przez Użytkownika.
 7. Usługodawca umożliwia Użytkownikom dokonywanie płatności z tytułu odpłatnych funkcjonalności Ogłoszenia na poniższych warunkach:
  1. Opłata dokonywana jest zawsze z góry i przed aktywowaniem odpłatnych funkcjonalności przez Usługodawcę.
  2. Aktywacja odpłatnej funkcjonalności Ogłoszenia przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godziny od chwili odnotowania płatności Użytkownika.
  3. Dokonanie płatności może nastąpić za pomocą płatności elektronicznych.
  4. Użytkownik powinien dokonać płatności niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 godziny od chwili przekierowania go do bramki płatności elektronicznych. W przeciwnym razie sesja płatności wygaśnie, a Użytkownik, chcąc dalej skorzystać z odpłatnej funkcjonalności, powinien ponowić proces zakupu w taki sam sposób jak za pierwszym razem.
  5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawieranej umowy o korzystanie z odpłatnych funkcjonalności Ogłoszeń następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu w Aplikacji BUBAA oraz (2) przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem zakupu po dokonaniu płatności. Treść umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Aplikacji.
 8. Użytkownik zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków Ogłoszenia. Zamieszczenie Ogłoszenia nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Ogłoszenie powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Użytkownika. Ogłoszenie, jego przedmiot i treść powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich.
 9. Użytkownik obowiązany jest do zamieszczenia Ogłoszenia o treści odpowiadającej tematyce Aplikacji BUBAA oraz w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju Ogłoszeń. Treść Ogłoszenia powinna być formułowana w języku polskim.
 10. Niedozwolone jest zamieszczenie jednocześnie więcej niż jednego Ogłoszenia o tej samej treści lub dotyczącego tej samej usługi.
 11. Użytkownik obowiązany jest do niezamieszczania w ramach Ogłoszenia (w tym także poprzez zdjęcia i/lub inne materiały wizualne) treści bezprawnych, niezgodnym z zasadami współżycia społecznego oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z aplikacji oraz stron internetowych konkurencyjnych wobec Aplikacji BUBAA, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich stron.
 12. Usługodawca nie gwarantuje Użytkownikom zainteresowania ich Ogłoszeniami. Usługodawca nie czyni żadnych wyraźnych ani dorozumianych zapewnień co do tego, że Aplikacja okaże się przydatna w znalezieniu usługodawcy lub usługobiorcy w zakresie Ogłoszenia.

12) POZOSTAŁE USŁUGI ELEKTRONICZNE W APLIKACJI BUBAA

 1. Użytkownik mający Konto, poza wskazanymi wyżej funkcjonalnościami Aplikacji, może korzystać z następujących Usług Elektronicznych:
 2. Newsletter - na Newsletter można się zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Użytkownik zostaje zapisany na Newsletter. Użytkownik może również wyrazić zgodę już po założeniu konta, korzystając z odpowiedniego checkboxa w ustawieniach Konta w sekcji Profil.
 3. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].
 4. Wiadomości – Aplikacja umożliwia przesyłanie Wiadomości pomiędzy Użytkownikami. Użytkownicy są obowiązanie nie wysyłać danych, które umożliwiałyby zawarcie Umowy Sprzedaży z pominięciem Aplikacji. Usługa Wiadomości blokuje przesyłanie takich danych.
 5. Powiadomienia – Aplikacja umożliwia Użytkownikom otrzymywanie powiadomień od Usługodawcy. W wersji mobilnej Aplikacji powiadomienia mają formę powiadomień push, które Użytkownik może kontrolować w ustawieniach Aplikacji. W wersji webowej Aplikacji powiadomienia mają formę alertów w przeglądarce, które Użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień przeglądarki. Powiadomienia mogą dotyczyć zdarzeń w Aplikacji dotyczących Użytkownika.
 6. Blog – dostępny wyłącznie wersji webowej Aplikacji. Rozpoczęcie korzystania z Bloga możliwe jest po wejściu na stronę Aplikacji – Blog jest dostępny dla wszystkich odwiedzających stronę Aplikacji bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych czy dokonywania innych czynności.
 7. Korzystanie z Bloga jest nieodpłatne. Blog prowadzony jest przez Usługodawcę.
 8. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.

13) OGRANICZENIE, ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Aplikacji lub poszczególnych Usług Elektronicznych zgodnie z warunkami korzystania z nich wskazanymi w Regulaminie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika. W przypadku Użytkowników – ogłoszeniodawców może to nastąpić również w odniesieniu do poszczególnych Ogłoszeń wystawianych przez tych Użytkowników w Aplikacji. Działania, o których mowa powyżej, Usługodawca podejmuje tylko wtedy i w takim zakresie, w jakim są one konieczne, przy zachowaniu następujących warunków:
  1. Podstawami ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika są:
   1. nieuregulowanie przez Użytkownika wymagalnych należności względem Usługodawcy;
   2. podanie przez Użytkownika w ramach Aplikacji niepełnych (w przypadku, kiedy są obowiązkowe) lub nieprawdziwych danych kontaktowych (np. imię i nazwisko, adres);
   3. wystawienie Ogłoszenie lub oferty Produktu (w tym jego przedmiot i opis) przez Użytkownika narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub prawa osób trzecich;
   4. wystawienie Ogłoszenie lub oferty Produktu (w tym jego przedmiot i opis) przez Użytkownika narusza warunki wystawiania Ogłoszeń oraz ofert wskazane w Regulaminie;
   5. wysyłanie wiadomości o charakterze spamu do innych Użytkowników w ramach korespondencji prywatnych, w tym również treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z aplikacji i stron konkurencyjnych wobec Aplikacji, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich stron;
   6. wystawianie przez Użytkownika Ogłoszeń lub ofert Produktów w innym celu niż wynikający z treści i przedmiotu Ogłoszenie lub oferty Produktu;
   7. działania danego Użytkownika grożą naruszeniem renomy Usługodawcy i jego Aplikacji;
   8. obowiązek prawny lub regulacyjny, na podstawie którego Usługodawca zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika;
   9. skorzystanie przez Usługodawcę z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej;
   10. wielokrotne naruszenie Regulaminu przez Użytkownika.
  2. Ograniczenie Usług Elektronicznych polega na czasowym ograniczeniu Użytkownika dostępu do niektórych funkcjonalności poszczególnych Usług Elektronicznych, np. wyłączeniu niektórych funkcjonalności Konta.
  3. Zawieszenie Usług Elektronicznych polega na czasowym wyłączeniu Użytkownika dostępu do poszczególnych Usług Elektronicznych, np. zawieszeniu możliwości korzystania z Konta. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe wystawianie nowych Ogłoszeń. Zawieszenie Konta może powodować ponadto wycofanie wszystkich wystawianych za jego pośrednictwem Ogłoszeń.
  4. W czasie ograniczenia lub zawieszenia Usług Elektronicznych Użytkownik obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyny, która była podstawą decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę.
  5. Ograniczenie lub zawieszenie Usług Elektronicznych trwa do czasu ustania przyczyny będącej podstawą do ich zastosowania. Usługodawca cofa w takim wypadku nałożone ograniczenia lub zawieszenie bez zbędnej zwłoki.  Ograniczenia lub zawieszenie mogą być cofnięte także w przypadku potwierdzenia przez Użytkownika usunięcia przyczyny będącej podstawą do ich zastosowania, niezwłocznie po otrzymaniu takiego potwierdzenia od Użytkownika.
  6. Usługodawca podejmuje decyzję o wyborze sposobu i zakresu ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika w sposób rozsądny, konieczny i proporcjonalny do charakteru i zakresu zaistnienia podstaw do podjęcia określonej decyzji oraz jej konsekwencji dla danego Użytkownika. Usługodawca przed podjęciem decyzji w miarę możliwości wzywa Użytkownika do zaprzestania naruszeń, a dopiero jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe – Usługodawca może podjąć stosowną decyzję. Usługodawca w pierwszej kolejności zobowiązuje się podjąć decyzję o ograniczeniu, a następnie dopiero o zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych, jeżeli samo ograniczenie okaże się niewystarczające lub niecelowe. Zakończenie świadczenia Usług Elektronicznych jest traktowane jako ostateczne rozwiązanie z Użytkownikiem umowy o korzystanie z usług i jego podstawą mogą być jedynie przyczyny wskazane w pkt. 13.2 lit. a) Regulaminu.
  7. W przypadku podjęcia decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika Usługodawca przekazuje temu Użytkownika – zanim decyzja o ograniczeniu lub zawieszeniu stanie się skuteczna lub w momencie, w którym staje się ona skuteczna – uzasadnienie tej decyzji co najmniej w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej.
  8. W przypadku gdy Usługodawca podejmuje decyzję o zakończeniu świadczenia wszystkich swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika, przekazuje temu Użytkownikowi, co najmniej 30 dni przed dniem, w którym decyzja o zakończeniu świadczenia Usług Elektronicznych staje się skuteczna, uzasadnienie tej decyzji co najmniej w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej. Okres powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma zastosowania w przypadku, gdy Usługodawca:
   1. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika w sposób uniemożliwiający mu dotrzymanie tego okresu powiadomienia,
   2. korzysta z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej,
   3. może wykazać, że dany Użytkownik wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych.

W powyższych przypadkach, gdy okres powiadomienia nie ma zastosowania, Usługodawca przekazuje danemu Użytkownika, bez zbędnej zwłoki, uzasadnienie tej decyzji co najmniej w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej.

  1. Uzasadnienie decyzji Usługodawcy o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia Usług Elektronicznych musi zawierać odniesienie do konkretnych faktów lub okoliczności – w tym treści powiadomień otrzymanych od stron trzecich – które doprowadziły do podjęcia przez Usługodawcę danej decyzji, a także odniesienie do mających zastosowanie podstaw tej decyzji, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu. Usługodawca nie musi podawać (1) uzasadnienia w przypadku, gdy podlega on prawnemu lub regulacyjnemu obowiązkowi nieprzedstawiania konkretnych faktów lub okoliczności albo (2) odniesienia do mającej zastosowanie podstawy lub mających zastosowanie podstaw, w przypadku, gdy może wykazać, że dany Użytkownik wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych.
  1. W przypadku ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia Usług Elektronicznych, Usługodawca zapewnia Użytkownika możliwość wyjaśnienia faktów i okoliczności w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w pkt. 17 Regulaminu. W przypadku cofnięcia decyzji o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu usług przez Usługodawcę, przywraca on bez zbędnej zwłoki Użytkownika dostęp do tych usług, w tym również przywracając mu dostęp do danych osobowych lub innych danych, który wynikał z korzystania przez niego z Usług Elektronicznych zanim decyzja o tym ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu stała się skuteczna.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo wezwania Użytkownika do zmiany lub usunięcia zamieszczonych przez Użytkownika treści w ramach Aplikacji, w tym w ramach Ogłoszeń lub ofert Produktów, gdy naruszają one niniejszy Regulamin, wraz z podaniem przyczyny, a w razie bezskutecznego wezwania – do usunięcia tych treści. Usługodawca zastrzega sobie również prawo wezwania Użytkownika do zmiany zdjęć lub innych materiałów wizualnych zamieszczonych w Aplikacji, w tym w ramach Ogłoszenie lub oferty Produktu, jeśli nie spełniają one wymogów estetycznych Aplikacji.
 2. Zakończenie Użytkownikowi dostępu do Usług Elektronicznych w jakimkolwiek trybie pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Użytkownika przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż świadczenie Usług Elektronicznych) zgodnych z polityką prywatności Aplikacji.

14) PLASOWANIE OFERT SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I OGŁOSZEŃ

 1. Usługodawca może stosować w Aplikacji BUBAA plasowanie Ogłoszeń lub ofert Produktów, co polega na przypisywaniu określonym ofertom Ogłoszeniom wyższej pozycji w wynikach wyszukiwania otrzymywanych przez Użytkownika po skorzystaniu z wewnętrznej wyszukiwarki Aplikacji niż pozostałym ofertom lub Ogłoszeniom.
 2. Usługodawca wskazuje główne parametry determinujące plasowanie w Aplikacji:
  1. skorzystanie przez Użytkownika z płatnego pozycjonowania;
  2. data dodania Ogłoszenia lub oferty Produktu w Aplikacji bądź inne kryterium sortowania treści zastosowane dobrowolnie przez Użytkownika stosującego opcje filtrowania i sortowania wyników wyszukiwania;
  3. umieszczenie Ogłoszenia lub oferty Produktu we właściwej kategorii,
  4. zastosowanie w tytule i treści Ogłoszenia lub oferty Produktu wyrażeń adekwatnych do wyszukiwanych;
  5. jakość prezentacji Ogłoszenia lub oferty Produktu, cechy wizualne oraz ich opis;
  6. dodanie zdjęć w Ogłoszeniu lub ofercie Produktu, w tym również liczba dodanych zdjęć.
 3. Parametry determinujące plasowanie ofert i Ogłoszeń w Aplikacji mają za zadanie z jednej strony ułatwić i przyspieszyć Użytkownika znalezienie interesującego go Produktu lub Ogłoszenia, a z drugiej strony zwiększyć ogłoszeniodawcom szansę dotarcia ze swoimi Produktami lub Ogłoszeniami do docelowej grupy odbiorców.
 4. Użytkownik może skorzystać z odpłatnych możliwości pozycjonowania swoich Produktów - opis, rodzaje i wpływ odpłatnego pozycjonowania określa Cennik. Warunki odpłatności pozycjonowania opisane są w pkt. 9 Regulaminu.

15) DOSTĘP DO DANYCH W APLIKACJI BUBAA

 1. Usługodawca i Użytkownik podczas korzystania z Aplikacji mogą uzyskać dostęp do następujących kategorii danych osobowych lub innych danych, które Użytkownik dostarcza na potrzeby korzystania z Aplikacji lub które są generowane w wyniku korzystania przez nich z Aplikacji:
  1. Użytkownik: dane ogólnodostępne w Aplikacji podczas jej przeglądania, takie jak podstawowe dane Użytkowników zamieszczone przez nich w ramach ofert sprzedaży Produktów oraz w ramach Ogłoszeń i inne potencjalne dane zawarte w opisach poszczególnych ofert Produktów lub Ogłoszeń dostępnych w Aplikacji, a także informacje udostępnione mu dobrowolnie przez innego Użytkownika w trakcie korespondencji prywatnej prowadzonej w Aplikacji;
  2. Użytkownik, który zamieszcza Ogłoszenie: dane takiej jak w pkt. 15.1 lit. a) powyżej, a dodatkowo informacje o historii zamieszczanych przez siebie ofert Produktów lub Ogłoszeń, informacje o zapytaniach otrzymanych od pozostałych Użytkowników w związku z ofertami lub Ogłoszeniami, informacje podane przez siebie dobrowolnie w ofertach Produktów lub Ogłoszeniach, historia zakupionych funkcjonalności w Aplikacji.
  3. Usługodawca Aplikacji BUBAA: posiada dostęp do wszystkich danych udostępnianych i generowanych przez każdego Użytkownika korzystającego z Aplikacji, w tym również takich, do których dostęp posiadają zarejestrowani Użytkownicy zgodnie z zasadami wskazanymi w postanowieniach poprzedzających.

16) KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

 1. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (adres e-mail: [email protected]) lub formularz kontaktowy dostępny w odpowiedniej zakładce Aplikacji, za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Aplikacji BUBAA oraz zasięgnąć pomocy technicznej. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych na wstępie Regulaminu.

17) REKLAMACJE

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy za działanie Aplikacji BUBAA względem Użytkownika są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Reklamacje związane z działaniem Aplikacji oraz poszczególnych Usług Elektronicznych Użytkownik może złożyć na przykład za pomocą poczty elektronicznej na adres: [email protected].
 2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji, lecz mogą wpłynąć na końcową decyzję Usługodawcy co do oceny zasadności roszczeń Użytkownika.
 3. Szczegółowe postanowienia dotyczące Usługi Elektronicznej stanowiącej usługę cyfrową w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności usługi z ofertą.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 5. Reklamacje dotyczące Umów Sprzedaży, Kupujący powinien kierować każdorazowo do właściwego Sprzedawcy, zgodnie z danymi kontaktowymi tego Sprzedawcy dostępnymi w Aplikacji lub uzyskanymi przy zawieraniu Umowy Sprzedaży.

18) PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE

 1. Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Aplikacji BUBAA oraz możliwość korzystania z Usług Elektronicznych. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Aplikacji oraz jej Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Aplikacji oraz możliwość korzystania z jej Usług Elektronicznych. Usługodawca podejmie w takim wypadku możliwe działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 2. Usługodawca informuje niezwłocznie Użytkowników o wszelkich błędach oraz awariach technicznych,
  o których mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.
 3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Aplikacji oraz jej Usług Elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
 4. Usługodawca planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników, w szczególności, aby planowane były na pory o mniejszym natężeniu ruchu w Aplikacji (np. godziny nocne) i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Użytkowników o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także długość trwania planowanej przerwy.
 5. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa
  w niniejszym punkcie Regulaminu. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza jednak uprawnień Użytkownika będącego konsumentem (albo osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową, do której stosuje się przepisy dotyczące konsumenta) przewidzianych bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa.

19) LICENCJA NA KORZYSTANIE Z APLIKACJI

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Aplikacji BUBAA jako całości oraz jej poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jej ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich, których zezwolenie posiada Usługodawca i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Aplikacji obejmuje wszystkie formy jej wyrażenia.
 2. Aplikację należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Użytkownik nie ma prawa kopiować Aplikacji, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Użytkownik zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Aplikacji, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 3. Użytkownik korzystający z Aplikacji nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich do Aplikacji. Użytkownikowi udzielana jest jedynie – na warunkach wskazanych w Regulaminie – niezbywalna, ważna na całym świecie i niewyłączna licencja uprawniająca go do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób i podmiotów trzecich.
 4. W ramach udzielonej licencji Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Aplikacji poprzez jej pobieranie, instalowanie, trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w pamięci urządzenia mobilnego Użytkownika,
  a także odtwarzanie, stosowanie i wyświetlanie Aplikacji w zakresie niezbędnym do korzystania ze wszystkich funkcjonalności Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem oraz wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek przez czas nieokreślony.
 5. Wszelkie prawa poza powyższymi nieudzielone Użytkownikowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Usługodawcę, w szczególności Użytkownik nie jest uprawniony do (1) rozpowszechniania Aplikacji, w tym najmu i użyczenia Aplikacji lub jej kopii; (2) sublicencjonowania Aplikacji (w tym udzielania innym osobom dostępu do korzystania z Aplikacji); (3) wprowadzania Aplikacji do obrotu, w tym użyczenia lub najmu; oraz (4) ingerencji w kod źródłowy i strukturę Aplikacji (w tym dokonywania opracowań Aplikacji oraz rozpowszechniania, sublicencjonowania lub wprowadzania do obrotu tych opracowań).
 6. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

20) PRAWA AUTORSKIE DO TREŚCI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zamieszczający w Aplikacji BUBAA treści stanowiące utwory w rozumieniu Prawa Autorskiego obowiązany jest zapewnić, że posiada autorskie prawa majątkowe lub inne wymagane prawem zezwolenia w zakresie pozwalającym na rozpowszechnianie tych utworów w ramach Aplikacji. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami przeciwko Usługodawcy w związku z naruszeniem jej praw na skutek zamieszczenia określonych treści przez Użytkownika w Aplikacji, Użytkownik obowiązany jest współpracować z Usługodawcą w celu wyjaśnienia sporu oraz zwolnić Usługodawcę od odpowiedzialności za dokonane przez Użytkownika naruszenia.
 2. Z chwilą zamieszczenia przez Użytkownika w Aplikacji treści, do których prawa autorskie lub inne  wymagane prawem zezwolenia przysługują Użytkownikowi, udzielona zostaje Usługodawcy nieodpłatna, niewyłączna, zbywalna i przenoszalna licencja na korzystanie z otrzymanych treści, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji: (1) trwałego lub czasowego rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania oraz przechowywania tych treści techniką cyfrową, w tym za pośrednictwem komputera, urządzeń mobilnych oraz sieci Internet, dla celów prawidłowego świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz wszystkich Użytkowników Aplikacji BUBAA oraz możliwości prowadzenia promocji i reklamy Usługodawcy i Aplikacji za pośrednictwem jego profili w mediach społecznościowych; (2) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia tych treści w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania oraz ich przechowywania w wyżej przewidzianych celach niezbędne jest ich zwielokrotnienie; (3) publicznego udostępniania za pośrednictwem Aplikacji BUBAA oraz w mediach społecznościowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

21) KONSUMENCKIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Niniejszy punkt Regulaminu i postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Użytkowników będących konsumentami oraz zawieranych przez nich umów z Usługodawcą w zakresie korzystania z Aplikacji BUBAA.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; oraz (2) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 21.2 Regulaminu, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie
  14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku w zdaniu następnym. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 4. W zakresie w jakim odstąpienie od umowy dotyczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej - Usługodawca od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – dostarczonych przez Usługodawcę, z wyjątkiem treści, które: (1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; (2) dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Usługodawcę; (3) zostały połączone przez przedsiębiorcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków; (4) zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w pkt (1)–(3,) Usługodawca na żądanie konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Usługodawcę. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca może uniemożliwić konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, co nie ma wpływu na uprawnienia konsumenta, o których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Usługodawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Usługodawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
 5. W zakresie w jakim odstąpienie od umowy dotyczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 6. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]. Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usług (w tym Usług Elektronicznych) rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 8. Zawarte w niniejszym punkcie 21. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Użytkownika będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

22) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Niniejszy punkt Regulaminu i postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Użytkowników będących konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

23) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt 23. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Użytkownika niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej
  z Użytkownikiem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Użytkownika żadnych roszczeń
  w stosunku do Usługodawcy.
 3. Rezygnacja Użytkownika z korzystania z odpłatnych funkcjonalności Aplikacji w trakcie ich trwania nie uprawnia go do zwrotu opłaty za pozostały okres ich trwania ani nie zwalnia z obowiązku zapłaty za już rozpoczęty okres.
 4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych za okres ostatniego roku opłat za korzystanie z Aplikacji,
  a w przypadku braku opłat – do wysokości 500,00 (pięciuset) zł. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Użytkownika w stosunku do Usługodawcy, w tym także w przypadku nieskorzystania z żadnej Usługi Elektronicznej lub niezwiązanych z Usługami Elektronicznymi. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody, przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 5. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania zdarzenia o charakterze siły wyższej (np. ataki hackerskie, katastrofy naturalne, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, epidemie, rozruchy, zamieszki i wojny) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego ze względu na siedzibę Usługodawcy.

24) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim oraz zgodnie
  z prawem polskim.
 2. Zmiany Regulaminu:
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania nowych Usług Elektronicznych; zmiany sposobów i terminów płatności; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Aplikacji, w tym Usług Elektronicznych i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. Powiadomienie o proponowanych zmianach wysyłane jest z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni przed dniem wejścia w życie tych zmian, z zastrzeżeniem pkt. 24.2 lit. d) i e) Regulaminu. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia.
  3. W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym (np. umowa o korzystanie z Konta), zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Użytkownik może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia.
  4. W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkownika przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz wykonane i realizowane umowy.
  5. Usługodawca może wprowadzić zmiany Regulaminu bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia, o którym mowa w pkt. 24.2 Regulaminu, w przypadku, gdy Usługodawca:
   1. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia;
   2. musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Aplikacji, w tym Usług Elektronicznych i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
  6. W przypadkach, o których mowa pkt. 24.2 lit. e) Regulaminu, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.
 3. Zakończenie funkcjonowania Aplikacji i świadczenia usług w ramach Aplikacji:
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zakończenia funkcjonowania Aplikacji i świadczenia usług w ramach Aplikacji z ważnych przyczyn, to jest: całkowitego zakończenia działalności gospodarczej Usługodawcy albo zakończenia prowadzenia przez Usługodawcą działalności w zakresie prowadzenia Aplikacji.
  2. Powiadomienie o zakończeniu wysyłane jest z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni przed dniem zakończenia, funkcjonowania Aplikacji i świadczenia usług w ramach Aplikacji, lub z dłuższym wyprzedzeniem, jeżeli pozostały okres świadczeni przez Usługodawcę odpłatnych usług na rzecz Użytkowników jest dłuższy niż 15 dni. Zakończenie funkcjonowania Aplikacji i świadczenia usług w ramach Aplikacji jest skuteczne po upływie jednego z powyższych terminów, w zależności od tego, który z nich jest dłuższy. Użytkownik ma prawo również rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia.
  3. W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, powyższe powiadomienie nie będzie w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkownika przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz wykonane i realizowane umowy.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks Cywilny; ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawa o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji.

Zapraszamy do korzystania z aplikacji.


ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

LISTA PRODUKTÓW I USŁUG ZAKAZANYCH W APLIKACJI

Wystawienie ofert sprzedaży albo Ogłoszeń poniższych rodzajów dóbr i usług w Aplikacji jest zabronione:

 • Leki na receptę oraz niedopuszczone do obrotu: lekarstwa, produkty lecznicze oraz suplementy diety;
 • Narkotyki i środki odurzające, w tym dopalacze, a także sprzęt i technologia umożliwiająca ich hodowlę, produkcję i handel itp.;
 • Gry hazardowe prowadzone bez odpowiedniego zezwolenia;
 • Broń i amunicja w rozumieniu ustawy o broni i amunicji oraz miotacze gazu;
 • Usługi online zawierające treści pornograficzne, np. chat room, kamery wideo, filmy VOD;
 • Towary i usługi, których zbywanie jest niezgodne z prawem;
 • Produkty i usługi finansowe, o ile oferowane są w ramach działalności niepodlegającej nadzorowi właściwych organów nadzoru finansowego;
 • Towary i usługi związane z rażącą pornografią, bestialstwem, przemocą, zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i światopoglądowych, treści naruszające dobra osobiste;
 • Złośliwe oprogramowanie np. typu rogueware, wirusy itp.
 • Towary podrobione, naruszające praw autorskie i znaki handlowe je chroniące;
 • Crowdfunding;
 • Pośrednictwo w przyjmowaniu płatności w imieniu wielu odbiorców bez wymaganych prawem zezwoleń lub niespełniające wymogów organizacji kartowych / pośredniczących.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU

POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI BUBAA

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
 3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W APLIKACJI
 4. ODBIORCY DANYCH W APLIKACJI
 5. PROFILOWANIE W APLIKACJI
 6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
 7. PLIKI COOKIES
 8. NARZĘDZIA ANALITYCZNE
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności Aplikacji ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców Aplikacji. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Aplikacji, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Aplikacji narzędzi analitycznych.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Aplikacji w wyniku świadczenia Usług Elektronicznych jest BUBAA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Tychach (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Henryka Dąbrowskiego 43/121, 43-100 Tychy); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000938901; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 6 500 zł; NIP: 5342643577; REGON: 389990314, adres poczty elektronicznej: [email protected] - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Aplikacji.
 3. Dane osobowe w Aplikacji przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 4. Korzystanie z Aplikacji jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Aplikacji Usługobiorcę jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Aplikacji oraz w Regulaminie Aplikacji i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Aplikacji oraz w Regulaminie Aplikacji; (2) obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane  w  sposób  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo  danych  osobowych,  w  tym  ochronę  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową  utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Usługodawca, Serwis Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Aplikacji dostępnym na stronach Aplikacji.

2) PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców Aplikacji przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3) CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W APLIKACJI

 1. Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę w Aplikacji.
 2. W celu prawidłowego świadczenia Usług Elektronicznych – umożliwiania dodania przez Użytkownika zdjęcia w Aplikacji oraz w celu umożliwienia wyboru paczkomatu przy składaniu Zamówienia i wyborze dostawy paczkomatem, Administrator za zgodą Użytkownika może uzyskiwać dostęp odpowiednio do aparatu, zdjęć lub lokalizacji na urządzeniu mobilnym Użytkownika, na którym zainstalowana jest Aplikacja.
 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Aplikacji w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie

Cel przetwarzania danych

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

 

Okres przechowywania danych

Wykonanie Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

Marketing bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego Aplikacji oraz dążeniu do świadczenia Usług Elektronicznych

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).

Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Marketing

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora

 

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Prowadzenie ksiąg podatkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

 

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

Korzystanie z Aplikacji i zapewnienie jej prawidłowego działania

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu Aplikacji

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).

Prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Aplikacji

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Aplikacji celem poprawy funkcjonowania i zwiększenia zasięgu świadczonych Usług Elektronicznych

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).

4) ODBIORCY DANYCH W APLIKACJI

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Aplikacji, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego,  przy czym Administrator zapewnia, że w takim przypadku odbywać się to będzie w stosunku do państwa zapewniającego odpowiedni stopień ochrony – zgodny z Rozporządzeniem RODO, a osoba, której dane dotyczą ma możliwość uzyskania kopii swoich danych. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 4. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Aplikacji mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy / podmioty obsługujące proces wysyłki – w przypadku Kupującego, który korzysta w Aplikacji ze sposobu dostawy Produktu przesyłką paczkomatową, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora – w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Kupującemu.
  2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta w Aplikacji ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Aplikacji na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
  3. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Aplikacji i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Aplikacji, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
  4. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
  5. dostawcy umieszczonych w Aplikacji wtyczek społecznościowych, skryptów oraz innych podobnych narzędzi umożliwiających przeglądarce osobie odwiedzającej Aplikację pobieranie treści od dostawców wspomnianych wtyczek (np. logowanie za pomocą danych logowania do serwisu) i przekazywanie w tym celu tym dostawcom danych osobowych osoby odwiedzającej, w tym Meta Platforms Ireland Ltd. oraz Google Ireland Limited – Administrator korzysta w Aplikacji z wtyczek serwisu Facebook i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Usługobiorcy korzystającego z Aplikacji do Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) albo Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi odpowiednio tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ oraz tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl (dane te obejmują informacje o działaniach w Aplikacji – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy Usługobiorca jest zalogowany do Facebooka lub Google).

5) PROFILOWANIE W APLIKACJI

 1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.
 2. Administrator może korzystać w Aplikacji z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Aplikacji. Efektem korzystania z profilowania w Aplikacji może być np. przypomnienie o niedokończonych działaniach w Aplikacji, przesłanie propozycji usługi, która może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z lepszych warunków w Aplikacji.
 3. Profilowanie w Aplikacji polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby w Aplikacji, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii działań podejmowanych w Aplikacji. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.
 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

6) PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie - osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Aplikacji.

7) PLIKI COOKIES

 1. Niniejszy punkt. 7 Polityki Prywatności dotyczy wyłączenie wersji webowej Aplikacji.
 2. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Aplikacji (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
 3. Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez stronę Aplikacji można podzielić na różne rodzaje, według następujących kryteriów:

Ze względu na ich dostawcę:

 1. własne (tworzone przez stronę Aplikacji Administratora) oraz
 2. należące do osób/podmiotów trzecich (innych niż Administrator)

Ze względu na ich okres przechowywania na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę Aplikacji:

 1. sesyjne (przechowywane do czasu wylogowania się ze Aplikacji lub wyłączenia przeglądarki internetowej) oraz
 2. stałe (przechowywane przez określony czas, zdefiniowany przez parametry każdego pliku lub do czasu ręcznego usunięcia)

 

Ze względu na cel ich stosowania:

 1. niezbędne (umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie strony Aplikacji),
 2. funkcjonalne/preferencyjne (umożliwiające dostosowanie strony Aplikacji do preferencji osoby odwiedzającej stronę),
 3. analityczne i wydajnościowe (gromadzące informacje o sposobie korzystania ze strony Aplikacji),
 4. marketingowe, reklamowe i społecznościowe (zbierające informacje o osobie odwiedzającej stronę Aplikacji w celu wyświetlania tej osobie spersonalizowanych reklam i prowadzenia innych działań marketingowych w tym również na stronach internetowych odrębnych od strony Aplikacji, takich jak portale społecznościowe
 1. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Aplikacji w następujących konkretnych celach:

Cele stosowanie plików Cookies w Serwisie Internetowym Administratora

 

 

 

identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Serwisie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani (pliki Cookies niezbędne)

zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia (pliki Cookies niezbędne)

zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, ankiet lub danych logowania do Aplikacji (pliki Cookies niezbędne lub/i funkcjonalne/preferencyjne)

dostosowywania zawartości strony Aplikacji do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Aplikacji (pliki Cookies funkcjonalne/preferencyjne)

prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Aplikacji (pliki Cookies statystyczne)

wyświetlania i renderowania reklam, ograniczania liczby wyświetleń reklam oraz ignorowania reklam, których Usługobiorca nie chce oglądać, mierzenia skuteczności reklam, a także personalizacji reklam, to jest badania cech zachowania osób odwiedzających stronę Aplikacji poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebook, tj. Meta Platforms Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe, reklamowe i społecznościowe)

 
 1. Sprawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres funkcjonowania plików Cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej chwili przez stronę Aplikacji jest możliwe w następujący sposób:
W przeglądarce Chrome:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.
W przeglądarce Firefox:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę tarczy po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Dopuszczone” lub „Zablokowane”, (3) kliknij pole „Ciasteczka śledzące między witrynami”, „Elementy śledzące serwisów społecznościowych” lub „Treści z elementami śledzącymi”
W przeglądarce Internet Explorer:
(1) kliknij menu „Narzędzia”, (2) przejdź do zakładki „Opcje internetowe”, (3) przejdź do zakładki „Ogólne”, (4) przejdź do zakładki „Ustawienia”, (5) kliknij pole „Wyświetl pliki”
W przeglądarce Opera:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.
w przeglądarce Safari:
(1) kliknij menu „Preferencje”, (2) przejdź do zakładki „Prywatność”, (3) kliknij w pole „Zarządzaj danymi witryn”
Niezależnie od przeglądarki, za pomocą narzędzi dostępnych np. na stronie: https://www.cookiemetrix.com/ lub:  https://www.cookie-checker.com/
 1. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Aplikacji (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
 2. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

 

w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Firefox

w przeglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Opera

w przeglądarce Safari

w przeglądarce Microsoft Edge

8) NARZĘDZIA ANALITYCZNE

 1. Administrator może korzystać w Aplikacji z usług Google Analytics, Google Adwords dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki, analizować ruch w Aplikacji i prowadzić działania marketingowe. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Aplikacją, analizie działań korzystających z Aplikacji oraz prowadzeniu działań marketingowych. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania Aplikacji oraz sposób zachowania korzystających z Aplikacji, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania. W zakresie korzystania z Google Analytics Administratora obowiązuje regulamin w/w usługi: https://marketingplatform.google.com/ about/analytics/terms/us/.

9) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Aplikacja może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub aplikacji. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Aplikacji Administratora.